Vishnu Sahasranamam Lyrics
Vishnu Sahasranamam Lyrics

Vishnu Sahasranamam Lyrics

The Sanskrit hymn of Vishnu Sahasranamam lyrics is dedicated to the preserver of the world, Lord Vishnu. It has a total of 108 shlokas. Vishnu Sahasranamam “Sahasranamam” contains two words…

Continue Reading Vishnu Sahasranamam Lyrics